Algemene voorwaarden:

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij MD Event, producten aan Klant levert.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst MD Event uitdrukkelijk van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.
 4. MD Event is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van MD Event raadpleegbaar.
 1. Totstandkoming overeenkomst
 1. Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt.
 2. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan MD Event contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als MD Event de Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan MD Event ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien MD Event twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. MD Event zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren
 3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten.
 4. MD Event behoud zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is MD Event gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.
 5. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. De wettelijke bedenktijd inzake koop op afstand is op grond van artikel 7:46i lid 3BW niet van toepassing op Tickets.
 1. Prijzen en betaling
 1. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van MD Event aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
 2. Alle prijzen van MD Event zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. MD Event brengt bij elke bestelling servicekosten in rekening die worden berekend op basis van het totale bedrag van de transactie.
 1. Levering termijnen
 1. Tickets worden door de ticketservice verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. MD Event zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
 2. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat. met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van Tickets via de website 8 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om MD Event de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.
 1. Afgelaste of verschoven evenementen
 1. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel MD Event zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen, kan MD Event niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. MD Event is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 2. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met MD Event opnemen via e-mail. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de MD Event voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
 3. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren via e-mail. MD Event zal de ticketservice verzoeken om de Klant de ticketprijs te restitueren. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.
 1. Tickets
 1. De door de ticket service gedistribueerde Tickets blijven eigendom van MD Event en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Evenementhouder en/of ticketservice niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is MD Event en/of de ticketservice gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen van € 10.000,- per overtreding verschuldigd aan MD Event.
  Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 2. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
 3. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact opnemen met MD Event.
 1. Intellectuele en industriële eigendomsrecht
 1. De op het Ticket rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan MD Event dan we aan de ticketservice. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van MD Event dan wel haar ticketservice zouden kunnen worden geschaad.
 2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
 3. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
  De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van MD Event aan Klant.
 1. Privacy
 1. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van de ticketservice voor de verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van MD Event wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van MD Event of haar ondergeschikten.
 2. De aansprakelijkheid van MD Event wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant MD Event onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en MD Event ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MD Event in staat is adequaat te reageren.
 3. Klant vrijwaart MD Event voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens MD Event, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MD Event.
 5. MD Event kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. MD Event is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan MD Event.
 6. MD Event aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. MD Event kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 7. MD Event kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.
 1. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan MD Event kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MD Event in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat MD Event gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 1. Op alle overeenkomsten met MD Event is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.
 1. Diversen
 1. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
 2. Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
 3. Waar in deze Algemene Voorwaarden MD Event zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is MD Event gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht .
 4. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van MD Event dan wel in Tickets en/of andere bescheiden, binden MD Event niet.
 5. Bij verschil van mening tussen MD Event en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
 6. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MD Event in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MD Event vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn alsmede te raadplegen op de website  www.mdevent.nl

SOCIAL NETWORK

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On InstagramVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed